Artikelbild

Tillsynslagen

Uppdaterad för 3 månader sedan ·

Tillsynslagen

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Förutom att du skall tänka på att hunden ska må bra och bli väl omhändertagen finns det krav från samhället också. De sociala förpliktelserna framgår av lagen om tillsyn av hundar och katter. Nedan får du en kort sammanfattning om vad som gäller för denna lag.

Lag 2007:1150 om tillsyn av hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008. Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara id-märkta och alla ägare har en skyldighet att registrera sig som hundägare i Jordbruksverkets register.

Brister i tillsyn eller skötsel

Vad som är avsevärd olägenhet kan vara svårt att definiera. Men tänk på att hundar som skäller, som jagar cyklister och joggare kan anses vara störande. Bedömningen kan variera från kommun till kommun, varför det är svårt att exakt definiera avsevärd olägenhet.

Om någon brister i tillsyn eller skötsel av en hund får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Polisen får också besluta om att en hund ska omhändertas.

Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen av en hund. Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare. Den som bryter mot ett hundförbud kan dömas för överträdelse till böter eller fängelse i högst ett år.

Lös hund

En lös hund som befinner sig på ett område där lantbruksdjur finns får infångas och – om inte det går och det är nödvändigt för att förhindra skada på djuren – dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Detsamma gäller om en hund springer lös i ett område där det finns vilt. Då får jakträttsinnehavaren eller någon som företräder honom eller henne alternativt polismyndigheten ta hand om hunden. Kan inte hunden tas om hand får polismyndigheten avliva hunden om det är försvarbart med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Kostnaden för omhändertagande ska betalas av ägaren eller innehavaren.

Restriktioner vid vissa tidpunkter på året

Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt – förutom när de används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Det är t.ex. vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Information om detta framgår av kommunens regler, vilket varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just din kommun.

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare.

Strikt ansvar gäller

Hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengar från den som egentligen och bevisligen orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om exempelvis en annan lös hund kommer in i din trädgård – oavsett om du har staket, din hund är bunden, etc. Blir den andra hunden skadad är du som ägare skadeståndsansvarig – trots att den andra hunden inte har på din tomt att göra. Detta ansvar kan dock jämkas eftersom även den andra hundägaren har strikt ansvar och därmed borde ses som medvållande. Kontrollera att din hem- eller hundförsäkring även innehåller en ansvarsförsäkring. Det kan annars bli mycket dyrt om din hund ställer till med något.


Senast redigerad för 3 månader sedan
Skriven av André Andersson